Banner-Havest-1880x500
Banner-Check-1880x500
TSCB
Banner-Check-1880x500

อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

bill telex selling
USD 36.2368 36.3313 36.6590
EUR 38.0705 38.1742 38.9074
JPY 100 24.0657 24.1645 24.8501

น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน

เดือนส่งมอบ ราคาปิด +/-
ธ.ค. 66 709.30 -1.40
มี.ค. 67 705.20 -1.40
พ.ค. 67 693.30 -0.70
ส.ค. 67 669.40 -1.40
ต.ค. 67 648.80 -2.10
ธ.ค. 67 636.20 -1.80

น้ำตาลทรายดิบ นิวยอร์ค No.11

หน่วย : เซนต์/ปอนด์

เดือนส่งมอบ ราคาปิด +/-
ต.ค. 66 26.13 0.11
มี.ค. 67 26.37 0.13
พ.ค. 67 25.13 0.12
ก.ค. 67 24.21 0.15
ต.ค. 67 23.80 0.13

ราคาปิด ณ วันที่ 27 กันยายน 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE

ข่าวสารและกิจกรรม

ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210

ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370

Scroll to Top
Skip to content