Banner-Havest-1880x500
Banner-Check-1880x500
TSCB
Banner-Check-1880x500

อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ

ราคาปิด ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

bill telex selling
USD 35.9217 36.0154 36.3484
EUR 38.1612 38.2649 38.9971
JPY 100 24.0404 24.1400 24.8253

น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5

หน่วย : เหรียญสหรัฐ/ตัน

เดือนส่งมอบ ราคาปิด +/-
ธ.ค. 66 726.50 -13.50
มี.ค. 67 721.90 -13.90
พ.ค. 67 710.40 -12.30
ส.ค. 67 684.50 -9.20
ต.ค. 67 662.70 -5.50
ธ.ค. 67 648.10 -3.00

น้ำตาลทรายดิบ นิวยอร์ค No.11

หน่วย : เซนต์/ปอนด์

เดือนส่งมอบ ราคาปิด +/-
ต.ค. 66 26.79 -0.65
มี.ค. 67 27.15 -0.57
พ.ค. 67 25.82 -0.44
ก.ค. 67 24.64 -0.33
ต.ค. 67 24.19 -0.23

ราคาปิด ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
ที่มา : FT COMMODITIES & AGRICULTURE

ข่าวสารและกิจกรรม

ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210

ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370

Scroll to Top
Skip to content