คู่มือ

หน้าแรก > งานบริการ > คู่มือ

คู่มือ

Information Services


 • เอกสารแสดงกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล การส่งออกน้ำตาลทรายฯ
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการจัดทำต้นทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตอ้อยปี 2557
 • โปรแกรมคำนวณความต้องการธาตุอาหารปุ๋ยของอ้อย
 • การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย
 • การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย
 • การขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอกราชกาณาจักร การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายโควตา ค.เพื่อผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
 • การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน
 • การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายตามชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศ
 • กำหนดมาทำการแปรสภาพ_Forms
 • การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
 • การจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ค.ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
 • การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบน
 • กระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค.
 • การออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
 • การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลง
 • การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก
 • คู่มือการช่วยเหลือเยียวยาสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย ปี 2554
 • รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับภาษาไทย (กรกฎาคม 2552)
 • รายชื่อโรงงานน้ำตาลฉบับภาษาอังกฤษ (กรกฎาคม 2552)
 • สัมมนาการจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้แก่ผู้ประกอบ
 • กิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2558
 • สัมมนาการจำหน่ายน้ำตาลทราย ให้แก่ผู้ประกอบ
 • กิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ปี พ.ศ. 2558 (2)
 • 13 ฟอนต์แห่งชาติ
 • แนวปฏิบัติในการป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)
 • การขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
 • การขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
 • การขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศ
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายโควตา ค.เพื่อผู้ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายดิบเพื่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกนอกราชกาณาจักร
 • การขอหนังสืออนุญาตขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อเปลี่ยนสถานที่เก็บ
 • การขอหนังสืออนุญาตเพื่อขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อการยกให้หรือการบริจาค
 • การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายของปีการผลิตที่ผ่านมา มาทดแทนน้ำตาลทรายที่ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศของปีการผลิตปัจจุบัน
 • การขออนุญาตนำน้ำตาลทรายตามชนิดคุณภาพและปริมาณที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศกำหนดมาทำการแปรสภาพ
 • การขออนุญาตให้ใช้สถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน
 • การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย
 • การจำหน่ายน้ำตาลทรายโควตา ค.ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
 • การผ่อนผันการพิมพ์เครื่องหมายหรือข้อความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑ์อื่นใดที่ใช้บรรจุน้ำตาลทรายโควตา ค.
 • การออกใบอนุญาตส่งออกน้ำตาลทรายไปนอกราชอาณาจักร
 • การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับสินค้าน้ำตาลทรายปี 2558
Scroll to Top
Skip to content