โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

OCSB-DC2_รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) …

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 Read More »

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย 2562

OCSB-BD_รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)_ …

โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic)สาหรับอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทราย 2562 Read More »

Scroll to Top
Skip to content