ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)

ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท …

ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗ (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย) Read More »

ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด

ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพ …

ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อชาวไร่อ้อยที่ได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่ …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รายชื่อชาวไร่อ้อยที่ได้รับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยและจำนวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละสถาบันชาวไร่อ้อย

บัญชีรายชื่อสถาบันฯ และจำนวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้แทนชาวไร่อ้อย และโรงงาน

คำสั่งคณะกรรมการบริหารที่๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น

คำสั่งคณะกรรมการบริหารที่๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกร …

คำสั่งคณะกรรมการบริหารที่๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น Read More »

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำ …

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย) Read More »

Scroll to Top
Skip to content