คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย​

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย​​

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย

Board and Committee according to the Act

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายณัฐพล  รังสิตพล
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ประธานกรรมการ)
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุรพล  ชามาตย์
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุรเดช สมิเปรม
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(รองประธานกรรมการคนที่ 1)
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวันชัย  วราวิทย์
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
(รองประธานกรรมการคนที่ 2)
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายพนม  ตะโกเมือง ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายอนุพันธ์  สารสุวรรณ์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสมจิตต์  รุจิรวรรธน์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายเกียรติภูมิ  ศรีจันทร์รัตน์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสิทธิบูรณ์  รัชตะสุวิโรจน์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายชัยวัฒน์  คำแก่นคูณ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายมนตรี  คำพล ผู้แทนชาวไร่อ้อย
   

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายผรินทร์  อมาตยกุล ผู้แทนโรงงาน
นายพิริย์พล  ชินธรรมมิตร์ ผู้แทนโรงงาน 
นายสมชาย  สุวจิตตานนท์ ผู้แทนโรงงาน 
นายประยูร  เจนลาภวัฒนกุล    ผู้แทนโรงงาน
นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ ผู้แทนโรงงาน
นายวิรัตน์  ทวีปิยมาภรณ์ ผู้แทนโรงงาน
นางสาวณิชา  อัษฎาธร ผู้แทนโรงงาน

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรีเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
 เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร้อยตรีจักรา  ยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
   

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายวิชัย  วงศ์ศรีไทย ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายดร  สีโสภา ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายยุทธพล  หล้าดอน  ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายไกรฤทธิ์  วงษ์วีระนิมิตร ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายอำนวย  กลิ่นสอน ผู้แทนชาวไร่อ้อย

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายณัฐพล  อัษฎาธร ผู้แทนโรงงาน
นายพิริย์พล  ชินธรรมมิตร์ ผู้แทนโรงงาน 
นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ ผู้แทนโรงงาน 
นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล ผู้แทนโรงงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนรุณ  สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
(เลขานุการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(ประธาน)
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสหวัฒน์  โสภารองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
 ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า
กรมการค้าภายใน
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายเสกสรร  คล้ายท่าโรง ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายชิษณุพงศ์  ไผ่นอก ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายศิริชัย  ธรรมมา ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสุนทร  หนองขุ่นสาร ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสำราญ  ลุนอุดม ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายอนันต์  เย็นตั้ง ผู้แทนชาวไร่อ้อย

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายอัษฎา  อัษฎาธร ผู้แทนโรงงาน
นายไพฑูรย์  ประภาถะโร ผู้แทนโรงงาน
นายยุทธนา  ผาณิตพิเชฐวงศ์ ผู้แทนโรงงาน
นางสาวสมลักษณ์  ดีบรรเจิด ผู้แทนโรงงาน

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
(ประธาน)
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
นายสุรเดช  สมิเปรมรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 อธิบดีกรมการค้าภายในผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
นายนรุณ  สุขสมานรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสามารถ  น้อยวันผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายนฤพล  ศักดิ์สงวนมนูญ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสมศักดิ์  ธุรารัตน์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายวีระศักดิ์  ขวัญเมือง ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายวรพจน์  บุรุษภักดี ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายประสิทธิ์  พลชะนะ ผู้แทนชาวไร่อ้อย

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นางอัจฉรา  งานทวี ผู้แทนโรงงาน
นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์ ผู้แทนโรงงาน
นายนครินทร์  เนตรจรัสแสง ผู้แทนโรงงาน
นายธีระพงษ์  นาคะศักดิ์เสวี ผู้แทนโรงงาน
นายกริสดา  จูงศิริวัฒน์ ผู้แทนโรงงาน

ผู้แทนฝ่ายราชการ

นายประกอบ  วิวิธจินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(ประธาน)
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสำราญ  สาราบรรณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุพพัต  อ่องแสงคุณรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
นายจิตเกษม  พรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจสายนโยบายการเงินผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาวเพ็ญแข  จัทร์สว่างผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑ผู้แทนสำนักงบประมาณ
นายเกียรติณรงค์  วงศ์น้อยที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ผู้แทนฝ่ายชาวไร่อ้อย

นายเกียรติภูมิ  ศรีจันทร์รัตน์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายปารเมศ  โพธารากุล ผู้แทนชาวไร่อ้อย
นายสุวิทย์  พันธุ์วิทยากูล ผู้แทนชาวไร่อ้อย

 ผู้แทนฝ่ายโรงงาน

นายศรายุธ  แสงจันทร์ ผู้แทนโรงงาน
นายวิณณ์  ผาณิตวงศ์ ผู้แทนโรงงาน
นายฉัตรชัย  ธรรมสวยดี ผู้แทนโรงงาน

              

บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 8 กรกาคม 2563
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 30 สิงหาคม 2560
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 12 กุมภาพันธ์ 2558
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 11 ตุลาคม 2555 และ 26 พฤศจิกายน 2555
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 22 มีนาคม 2553

บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น

บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น วันที่ 22 มิถุนายน 2563
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น วันที่ 8 สิงหาคม 2560
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น วันที่ 15 สิงหาคม 2555
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
บัญชีรายชื่อคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น วันที่ 21 มีนาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อมูลสำคัญ
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)
  • กฏบัตร กรอบคุณธรรม และนโยบายการตรวจสอบภายใน
  • ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน่วยงานในสังกัด
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3
  • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
Select a shortcode
Scroll to Top
Skip to content