ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่1/2567

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.  นายวิฤทธิ์  …

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่1/2567 Read More »

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1/2567

  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.  นายสา …

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่1/2567 Read More »

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ครั้งที่1/2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.  นายนรุณ  สุข …

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ครั้งที่1/2567 Read More »

ประชุมหารือการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.

ลอน. มีบัญชาให้ กพบ. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอี …

ประชุมหารือการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน. Read More »

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 7 ครั้งที่2/2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.  นางสาววีราภรณ์ …

ประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 7 ครั้งที่2/2567 Read More »

ประชุมหารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.  นายสหวัฒน์  โสภา  …

ประชุมหารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        เมื่อวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.3 …

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

ประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อก.

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 &#8 …

ประชุมสัมมนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อก. Read More »

ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.ครั้งที่4/2566

  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายสห …

ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.ครั้งที่4/2566 Read More »

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่1/2566

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.  นายสหวัฒน์  …

ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่1/2566 Read More »

Scroll to Top
Skip to content