กลุ่มตรวจสอบภายใน

ติดต่อ ตสน

กลุ่มตรวจสอบภายใน อาคารสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ชั้น 6
เลขที่ 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2430 6812 ต่อ 6842
E-mail : ocsb_0601@ocsb.go.th หรือ auditocsb@gmail.com

Scroll to Top
Skip to content