คณะผู้บริหาร

หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร สอน.

ADMINISTRATIVE BOARD

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
ตำแหน่ง: เลขาธิการ

โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436

นายสหวัฒน์ โสภา
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ

โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436

นายนรุณ สุขสมาน
ตำแหน่ง: รองเลขาธิการ

โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5683
โทรสาร: 0-2354-3438

นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436
E-mail: prasith@ocsb.go.th

นายสามารถ น้อยวัน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436
E-mail: samartnv@ocsb.go.th

นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
ตำแหน่ง: เลขานุการกรม

โทรศัพท์: 0-2403-6811 ต่อ 5681
โทรสาร: 0-2354-3436
E-mail: supanee@ocsb.go.th

No picture

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

โทรศัพท์ : 08-1614-6170
โทรสาร : 0-2221-0846

No picture

นางสาวพรพรรณ บุญญะอติชาติ
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6842
โทรสาร : 0-2430-6812 ต่อ 6841

นางสาววีราภรณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6840
โทรสาร : 0-2430-6812 ต่อ 6841

นายจิราวัฒน์ ดำสี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มนิติการ

โทรศัพท์ : 0-2430-6812 ต่อ 6837
โทรสาร : 0-2430-6812 ต่อ 8639

นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1

โทรศัพท์: 0-3463-8188
โทรสาร: 0-3463-8189
Email: jirawat153@yahoo.com

นายจารุ คงจันทร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

โทรศัพท์: 0-5585-0845
โทรสาร: 0-5585-0844
Email: jaru@ocsb.go.th

นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3

โทรศัพท์: 0-3834-1982
โทรสาร: 0-3834-1982
Email: saya9258@gmail.com

นายสมหวัง ก้อนกงไกว
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4

โทรศัพท์: 0-4239-8544
โทรสาร: 0-4239-8544

Scroll to Top
Skip to content