ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๖

กำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้แทนชาวไร่อ้อย และโรงงาน

Scroll to Top
Skip to content