ระเบียบกระทวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2564 ถึง ปี 2566 (พ.ศ. 2563)

PDF File

Scroll to Top
Skip to content