ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.  นายสหวัฒน์  โสภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่2/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สอน. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมมีวาระ  ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

–  ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปี 2566

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

–  ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สอน. รอบ 9 เดือน ประจำปี 2566

Scroll to Top
Skip to content