ประชุมหารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.  นายสหวัฒน์  โสภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานการประชุมหารือร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 1  อาคาร สอน.และผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยที่ประชุมมีวาระ  ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

–  ร่างรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ในส่วนขององค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) น้ำหนักร้อยละ 70 จำนวน 6 ตัวชี้วัด

 

Scroll to Top
Skip to content