ประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.ครั้งที่4/2566

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายสหวัฒน์  โสภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่4/2566 โดยมีคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ สอน. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมมีวาระ  ดังนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

–  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 – 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

–  การกำหนดชื่อหน่วยงานต่ำกว่ากอง/สำนัก

Scroll to Top
Skip to content