คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

     ♦ 2561

                 คำสั่ง สอน. ที่ 19-61 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอน.

     ♦ 2563

                 คำสั่ง สอน. ที่ 134-63 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
                 คำสั่ง สอน. ที่ 141-63 แต่งตั้งคณะทำงานการลดใช้พลังงานของ สอน.
                 คำสั่ง สอน. ที่ 382-63 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
                 คำสั่ง สอน. ที่ 405-63 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดบทบาทแผนปฏิบัติราชการและพิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการ
                 คำสั่ง สอน. ที่ 546-63 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ สอน.

     ♦ 2565

                 คำสั่ง สอน. ที่ 22-65 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด
                 คำสั่ง สอน. ที่ 335-65 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการเพื่อขับเคลื่องการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2570

                 คำสั่ง สอน. ที่ 441-65 แต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของ สอน.
                 คำสั่ง สอน. ที่ 442-65 แต่งตั้งคณะทำงานย่อยแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

     ♦ 2566

                 คำสั่ง สอน. ที่ 71-66 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Working Team 66
                 คำสั่ง สอน. ที่ 109-66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด

     ♦ 2567

                 คำสั่ง สอน. ที่ 733-66 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Working Team 67
                 คำสั่ง สอน. ที่ 77-67 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด

Scroll to Top
Skip to content