คนดีศรี สอน. ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 16 และ 18 กันยายน 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานมอบรางวัล “คนดีศรี สอน. ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมแสดงความยินดี 😊✨
🎯โดยในปีนี้ รางวัล “คนดีศรี สอน.” แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จากคะแนน Popular Vote และจากมติคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
.
🎖รางวัล “คนดีศรี สอน. ประจำปี 2566” จากคะแนน Popular Vote
🏅นางสาวรัตนา เจริญรื่น นักสถิติ 5 กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
🏅นางสาวกุลนิษฐ์ ฉายวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
.
🎖รางวัล “คนดีศรี สอน. ประจำปี 2566” จากมติคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่
🏅นายสันติ สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3
🏅นางณัฐภรณ์ วีระสุนทร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
Scroll to Top
Skip to content