รอน.นรุณ เป็นประธานประชุม CIO สอน.

วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 15.00 น. นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 3/2566 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom meeting

 

🎯ที่ประชุมมีวาระพิจารณา เรื่อง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)

 

🎯และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

🔹รายงานชุดข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (DATA LAKE)

🔹รายงานสถานะความมั่นคงปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Scroll to Top
Skip to content