รอน. สหวัฒน์ เปิดโครงการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2566”

วันนี้ (7 กันยายน 2566) นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2566” ซึ่งกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการด้านอ้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม และพัฒนาร่วมกันทั้งในด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในประเทศไทย โดยมี นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่าวรายงานและบรรยาย เรื่อง “นโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ และลดปัญหาฝุ่น PM 2.5” และในการสัมมนา ประกอบไปด้วย กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนการผลิตอ้อยจากแรงงานคนสู่การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร” โดย นายจิรวัฒน์ เทิดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 กาญจนบุรี นายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 อุดรธานี และเกษตรกรชาวไร่อ้อย และกิจกรรมการส่งเสริมพันธุ์อ้อยของ สอน. โดยการสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Scroll to Top
Skip to content