ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 /2566

     วันนี้ (6 กันยายน 2566) เวลา 08.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 /2566 โดยมี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom Meeting
     ในที่ประชุมมีวาระพิจารณา เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปี 2566 และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สอน. รอบ 9 เดือน ประจำปี 2566

Scroll to Top
Skip to content