ประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 6/2566

     วันนี้ (5 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการอ้อย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
    โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
    1. การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2566/2567
    2. การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
    3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
    4. ขอยกเลิกโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 3, 5, 10 และ 19 รวม 6 โครงการ
    5. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 ฉบับสมบูรณ์ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 และ 25 รวม 41 โครงการ
    6. ข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2567 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
    7. ข้อเสนอโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารโครงการพัฒนาด้านอ้อยและคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น ปี 2567
    และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
    1. รายงานผลการดำเนินโครงการติดตามสถานการณ์อ้อยและผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยอย่างมีส่วนร่วม ปี 2566 ของคณะกรรมการอ้อย
    2. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566
    3. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2565/2566
    4. ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2564/2565 พ.ศ. 2566
    5. ขอลาออกจากการเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น

Scroll to Top
Skip to content