ประชุมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566

     วันนี้ (4 กันยายน 2566) เวลา 14.30 น. นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการปฏบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom Meeting
     ในที่ประชุมมีวาระพิจารณา เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ภายในวงเงินไม่เกินสองในสาม ของงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ และแผนงานบรูณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

Scroll to Top
Skip to content