สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมใจต่อต้านการทุจริต

ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงาน และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

ในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Scroll to Top
Skip to content