ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566

     วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เวลา 10.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และผ่านระบบ Zoom meeting
     ในที่ประชุมมีวาระพิจารณา เรื่อง ทบทวนและพิจารณาโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ในงบประมาณประจำปี 2568 จำนวน 8 กิจกรรม

Scroll to Top
Skip to content