บอร์ด กบ. ลงพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนม ติดตามสถานการณ์การค้าน้ำตาลทราย

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร (กบ.) พร้อมด้วย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงานน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามสถานการณ์การค้าน้ำตาลทราย ณ ด่านศุลกากรนครพนม โดยมี นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ นายด่านศุลกากรนครพนม ให้การต้อนรับและบรรยายถึงบทบาทและหน้าที่ของด่านศุลกากรนครพนม

Scroll to Top
Skip to content