ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. ครั้งที่ 2/2566

     วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
ที่ประชุมมีวาระเสนอเพื่อทราบดังนี้
     1. (ร่าง) การแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการตัดรายชื่อชาวไร่อ้อยผู้เสียชีวิต

Scroll to Top
Skip to content