สอน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย ครั้งที่ 6/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และทางระบบ Zoom meeting

ที่ประชุมมีวาระพิจารณาประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

🔵 แผนการใช้จ่ายรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ หมวดรายจ่ายอื่น

🔸 โครงการส่งเสริมแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยฝายดินซีเมนต์เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยแบบยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำ

🔸 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารการจัดการโครงข่ายธนาคารน้ำใต้ดินด้วยนวัตกรรมท่อลอนพีอีเสริมเหล็กเพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำท่วม-แล้ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยในการอุปโภคน้ำและทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🔸 โครงการบริหารจัดการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยด้วยด้วยเทคโนโลยี IOT

🔵 แผนการใช้จ่ายรายจ่ายพื้นฐาน หมวดรายจ่ายอื่น

🔸 โครงการติดตามสถานการณ์อ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ภายในประเทศและการเจรจาการค้า การจำหน่ายน้ำตาลทรายกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าของไทยประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริหาร

🔵 แผนการใช้จ่ายรายจ่ายพื้นฐาน หมวดงบลงทุน

🔸 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อย” ของสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

🔵ร่าง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ….

📍 มีวาระแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ สรุปงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรรายจ่าย ครั้งที่ 1-5/2566 และการประชุมครั้งที่ 6 /2566

Scroll to Top
Skip to content