สอน. จัดอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฯ

     วันนี้ (15 สิงหาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ปี 2566 – 2570
     การจัดโครงการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2577 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นในการบูรณาการทำงานและร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายจิรวัฒน์ ดำสี หัวหน้ากลุ่มนิติการ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 140 ท่าน งานอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top
Skip to content