สอน. พิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2566

     วันนี้ (25 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ได้แก่ พิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ประจำปี 2566 ตามแต่ละประเภทรางวัล
     และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. โครงการถ่ายทอดความรู้โดยชาวไร่อ้อยดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2567
     2. โครงการติดตามสถานการณ์การผลิตอ้อยและผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ปี 2567 ของคณะกรรมการอ้อย

Scroll to Top
Skip to content