สอน. ติดตามสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกน้ำตาลทราย ในพื้นที่เขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร

     วันนี้ (5 กรกฎาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า – ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุ จากการขนส่งทางน้ำ ติดตามสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกน้ำตาลทราย ในพื้นที่เขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร ณ จังหวัดชลบุรี
     โดยคณะฯ ศึกษาดูงานผู้ผลิตน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออก บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเขตการนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถนำวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยยกเว้นการเก็บอากรขาเข้าและขาออก
     จากนั้นคณะฯ เข้ารับฟังบรรยายถึงภารกิจของกรมศุลกากร มีบทบาทหลักในการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศ​ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเอกชนหรือองค์กรของจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม​ ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการประกอบอุตสาหกรรม จัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม​
     ปิดท้ายคณะฯ ศึกษาดูงาน บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นคลังสินค้าที่ใช้เก็บน้ำตาลทราย​ และเป็นเขตปลอดอากรที่อยู่ในความดูแลของศุลกากร

Scroll to Top
Skip to content