สอน. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 5/2566

     วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้ นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567 ครั้งที่ 5/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และทางระบบ Zoom meeting
     โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565 – 2567
     และมีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

Scroll to Top
Skip to content