สอน. ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 1/2566

     วันนี้ (23 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. และทางระบบ Zoom meeting
     โดยในประชุมได้มีวาระพิจารณา ดังนี้
     1. เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน สอน.
     2. เรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน สอน.
     3. เรื่องแผนดำเนินงานของคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน สอน. ปี 2566
     4. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์ ปี 2566
     5. เรื่องการกำหนดเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจประเมินตัวชี้วัด
     6. เรื่องกำหนดการตรวจประเมิน รอบ 9 เดือน ปี 2566
     และมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
     1. เรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์ ปี 2566
     2. เรื่องภาพรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์ ปี 2566
     3. เรื่องผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์ รอบ 6 เดือน ปี 2566

Scroll to Top
Skip to content