สอน. จัดประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายฯ ครั้งที่ 8/2566

     วันนี้ (14 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 8/2566 โดยมี คณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
     ในประชุมได้มีวาระพิจารณา เรื่อง บัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเฉลี่ยเป็นรายเดือน ฤดูการผลิตปี 2565/2566
(บัญชีจัดสรรน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)

     และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ในฤดูการผลิตปี 2565/2566

Scroll to Top
Skip to content