สอน. เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO) ครั้งที่ 62 ณ ราชอาณาจักรเอสวาตินี

     นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วยนายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Organization: ISO) ครั้งที่ 62 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ราชอาณาจักรเอสวาตินี
     เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 คณะฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. ประเทศไทยในฐานะประธานการประชุม Credentials Committee ได้รายงานผลการตรวจสอบเอกสิทธิ์ และการคำนวณเสียงโหวตให้แก่ประเทศสมาชิกทราบ
     2. พิจารณาจำนวนเสียงโหวตของประเทศสมาชิก ซึ่งไม่ผูกพันกับการจ่ายค่าสมาชิกประจำปี 2566
     3. พิจารณาขยายกำหนดการในการปรับปรุงแก้ไขความตกลง International Sugar Agreement (ISA) ปี ค.ศ. 1992
     4. พิจารณาความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานของรายงานการประเมินตลาด การบริโภค และสถิติของตลาดน้ำตาล ประจำปี 2566
     5. การสรรหาประธาน และรองประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของ ISO
     6. รายงานสถานะทางการเงินของ ISO
     7. สรุปผลการจัดกิจกรรมในหัวข้อ “Resilient Sugar Indutries in the Midst of Climate Change and Emerging Geopolitics” เพื่อให้ประเทศสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม
     ทั้งนี้ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

Scroll to Top
Skip to content