สอน. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานพัสดุ เสริมองค์ความรู้การเขียน TOR และการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 1 -​ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดย สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำขอบเขตงานที่ดี และการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ การจัดทำขอบเขตของงาน การจัดทำและการเปิดเผยราคากลาง การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคา รวมถึงการจัดทำและบริหารสัญญาที่ถูกต้องตามระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมี นางกนกพร มีสุข นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐม กรมบัญชีกลาง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ สอน. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่​ สบน. และเจ้าหน้าที่ สกท. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 65 ท่าน ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

 

Scroll to Top
Skip to content