สอน. ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

     วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้ นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ปี 2566 – 2567” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ณ บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
     ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการในไร่อ้อยอย่างครบวงจร (Smart Farming) ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง BCG และปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้ทันสมัยและเหมาะสม พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้หลักการการมีส่วนร่วม เป็นธรรม และพึ่งพาตนเอง

 

Scroll to Top
Skip to content