ประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 5/2566

     วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อย (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการอ้อย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคาร สอน.

โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2566/2567 (ครั้งที่ 1)
     2. การกำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูก
และมีวาระเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 29
จังหวัดอำนาจเจริญ

 

Scroll to Top
Skip to content