สอน. จัดประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2566

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล และผู้แทนชาวไร่อ้อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบหลักการการดำเนินการกับน้ำตาลทรายภายใต้โควตาสหรัฐอเมริกา
2. เห็นชอบการบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2567 – 2569
3. เห็นชอบการบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงภายใต้ 3 กรอบความตกลง ได้แก่
3.1 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
3.2 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี
3.3 ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณโควตาในการนำเข้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)
4. อนุมัติค่าตอบแทนคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับอ้อยเข้าสู่โรงงานและหลักเกณฑ์การตัดสินคุณภาพอ้อย
5. เห็นชอบการกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2565/2566 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)
6. การขออุทธรณ์มติ/คำสั่งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายของสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี
7. อนุญาตให้บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำเข้าน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ หรือ ORGANIC SUGAR ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA)
8. เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปี 2566 – 2570
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1. การนำน้ำตาลทรายดิบจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านแดนเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่สาม
2. การจัดหาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและเครื่องมือที่จำเป็น ของโรงงานน้ำตาล จำนวน 14 โรงงาน (17 ชุด) (เขตคำนวณราคาอ้อย 4 จำนวน 15 ชุด ,เขตคำนวณราคาอ้อย 5 จำนวน 1 ชุด ,เขตคำนวณราคาอ้อย 9 จำนวน 1 ชุด)

 

Scroll to Top
Skip to content