เลขาภานุวัฒน์ นำทีมหารือชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาลต่อเนื่อง เตรียมวางแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมและหารือแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการอ้อยหลังปิดหีบฤดูการผลิตปี 2565/2566 สนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีในไร่อ้อย แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดการเผาอ้อย และยกระดับเพื่อให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากชาวไร่และโรงงานน้ำตาล สำหรับเตรียมวางแนวทาง/มาตรการการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

พร้อมด้วย นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ น้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายสมหวัง ก้อนกงไกว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 นายวุฒิพงษ์ ด้วงศาลา หัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ร่วมลงพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 และโรงงานน้ำตาลเกษตรผล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

  อ้อย น้ำตาล

Scroll to Top
Skip to content