สอน. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการความรู้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption”

     วันนี้ (2 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการความรู้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” โดยมี นายวิโรจน์ วิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม Hill Training & Development มาบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า โรงแรม เอส.ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
     โดยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับมือกับยุค Disruption (ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี)​ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เพื่อลดความกดดัน เสริมสร้างทัศนคติต่อการปรับตัวให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ มุ่งเน้นปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว และสามารถนำองค์ความรู้แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาในงาน ส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนระบบงานได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Scroll to Top
Skip to content