“สอน. ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมใจต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงาน
และในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ร่วมพัฒนาค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
Scroll to Top
Skip to content