วันที่ 4 มกราคม 2566 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566

               วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา
นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
วาระสำคัญในการประชุม คือ การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2564/2565 เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทราย (กอน.) พิจารณานัดถัดไป

    

Scroll to Top
Skip to content