วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566

     วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. และ สบน. เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชาวไร่อ้อยดีเด่น
ประจำปี 2566 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน

         

Scroll to Top
Skip to content