วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2566

       วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานกำกับและติดตามการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของ สอน. และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน. ในประชุมได้มีการพิจารณาบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริงของแต่ละโรงงานประจำเดือนธันวาคม 2565 ในฤดูการผลิตปี 2565/66

และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้

1. การส่งเงินส่วนต่างเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามบัญชีประมาณการการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายได้จริง
    ของแต่ละโรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ในฤดูการผลิตปี 2565/66
2. รายงานสถานการณ์การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในและภายนอกประเทศ

                       

                          
                                    
                            

Scroll to Top
Skip to content