ประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 1/2566

      วันนี้ (10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.) นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภายในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. เรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ กอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 
        พ.ศ. 2566
     2. เรื่องการแบ่งค่าเป้าหมาย น้ำหนักในตัวชี้วัดบังคับของแต่ละกอง/ศูนย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
     3. เรื่องรายละเอียดแผนการดำเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับ หน่วยงานและบุคคล 
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 
     1. เรื่องผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง/ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     2. เรื่องแต่งตั้งผู้แทนเป็นคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
        หน่วยงานภายในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Scroll to Top
Skip to content