ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะทำงานด้านเทคนิคภายใต้คณะทำงานแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลกในขั้นตอนการหารือ ครั้งที่ 1/2566

    วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คณะทำงานด้านเทคนิคภายใต้คณะทำงานแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทเรื่องน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลกในขั้นตอนการหารือ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะทำงานฯ
และเจ้าหน้าที่ของ สอน. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
   1. ร่างประเด็นหารืออย่างเป็นทางการกับบราซิลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 11
      1.1 ความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
      1.2 ประเด็นคำถามจากฝ่ายบราซิล 20 ข้อ
      1.3 ร่างข้อตกลงหาทางออกร่วมกันเพื่อยุติข้อพิพาท (Mutually Agreed Solution – MAS) กรณีพิพาทการอุดหนุน
           สินค้าน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก
และมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานผลการประชุมหารือผ่านระบบ Video Conference กับประเทศบราซิล
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

Scroll to Top
Skip to content