วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     วันที่ 12 มกราคม 2566 นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย
และแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ อิมแพค เมืองทองธานี

โดยแนวทางการจัดทำงบประมาณในปี 2567 ให้ดำเนินการตาม 6 แนวทาง ได้แก่ 1. น้อมนำแนวทางพระราชดำริ และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2. ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศในทุกมิติ 3.บริหารรายจ่ายประจำอย่างประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน 4. ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน 5. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 6. จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

        

Scroll to Top
Skip to content