ประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 1/2566

     วันนี้(วันจันทร์ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ้อย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสหวัฒน์ โสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย เลขานุการคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอ้อย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 1 อาคาร สอน.
โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1. การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
     2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 1 – 29
     3. การกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นจำนวน 29 เขต
     4. การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น
     5. ต้นทุนการผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 2565/2566
และมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
     1. ประกาศคณะกรรมการอ้อยเรื่อง การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูการผลิตปี 2565/2566
        (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)
     2. รายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565
     3. ผลการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

Scroll to Top
Skip to content