กอน. เคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 64/65 เน้นให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เตรียมชง ครม. ต่อไป

           วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา และนายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน. ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
          วาระสำคัญในการประชุม คือ การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย
ฤดูการผลิตปี 2564/65 และการนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา 57 และในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ชาวไร่อ้อย
และโรงงานน้ำตาลร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อย

           

Scroll to Top
Skip to content