วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. สอน. นำทีมผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทย ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล

          วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มอบหมายให้ นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาฝ่ายไทย พร้อมด้วย นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสามารถ น้อยวัน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่ สอน. และเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ
Video Conference ณ ห้องประชุมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับคณะผู้แทนฝ่ายบราซิล
กรณีการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างไทยกับบราซิลภายใต้องค์การการค้าโลก (
WTO) เพื่อรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น
PM 2.5 โดยฝ่ายไทยได้รายงานให้บราซิลทราบ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 และได้ปรับแก้ไขประเด็น
    ข้อกังวลสำคัญของบราซิลเรียบร้อยแล้ว

2.รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
   สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
   (
PM 2.5) ปี 2565-2567 ซึ่งถือเป็นโครงการภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อม

ซึ่งทางฝ่ายบราซิลมีความพอใจกับการดำเนินงานของไทย และในการหารือครั้งถัดไป ไทยอาจเสนอให้มีการลงนามร่างเอกสารข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน (Mutually Agreed Solution – MAS)

       

       

                             

Scroll to Top
Skip to content