ประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 1/2566

          วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก
และการป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ครั้งที่ 1/2566

          โดยในที่ประชุมมีวาระ รายงานผลการติดตามสถานการณ์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก น้ำตาลทรายในพื้นที่
ภาคตะวันออก รายงานสถานการณ์และสรุปผลงานการป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหาย การลักลอบนำเข้า-ส่งออก และการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ งบประมาณปี 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันปราบปรามน้ำตาลสูญหายต่อไป
ทั้งนี้ มีผู้แทนจากกรมเจ้าท่า กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการค้าภายใน สำนักงานอัยการสูงสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร สอน.

          

Scroll to Top
Skip to content